Dr.Schar Turkey Başvuru Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN

  1. ve 13. MADDELERİ UYARINCA BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, Dr. Schar Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Dr. Schar veya Şirket) tarafından talebinizin yerine getirilebilmesi için, Veri Sahibi olarak, aşağıdaki bilgileri açık ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, işbu formu;

 

“Battalgazi Mahallesi, Gülgoncası Sokak, Aytop Sitesi, H-Blok Apt. No:2 H28/1 Sultanbeyli/İstanbul” adresine, ıslak imzalı olarak, başvuru sahibi olarak kimliğinizi tevsik edici belge ile başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile şahsen ya da posta yoluyla veya Noter aracılığıyla,

 

Formu taratarak, muhasebe@drschar.com adresine Dr. Schar’a bildirilen ve Dr. Schar nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden elektronik posta aracılığıyla,

Formu taratarak drschar@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden, elektronik posta aracılığıyla,

ulaştırabilirsiniz.

Yaptığınız başvuru, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Şirket’e ulaşmasından itibaren her halükârda en geç 30 gün içerisinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde, başvurunuzu netleştirmek amacıyla, tarafınızla iletişime geçilecektir.

 

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad – Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

Adres:

 

e-posta:

 

Şirket ile Olan İlişki

(İş ortağı, tedarikçi, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı ve sair gibi)

 
  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

 

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, mevzuat gereği işlenmesi zorunlu olanlar hariç, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA (Lütfen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

  1. EKLER

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

…………………..…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

“  Posta adresime gönderilmesini istiyorum.

“  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

“  Elden teslim almak istiyorum.

6. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve/veya haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, ek bilgi vs.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişinin;

Ad- Soyadı:

Başvuru Tarihi:

Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvuruya ekleyiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir.